Учредителен акт
на фондация „КАМЕН ЧАНЕВ“

Учредителен акт
на фондация „КАМЕН ЧАНЕВ“

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Статут
Чл.1. (1) Фондация „Камен Чанев“ е юридическо лице, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
(2) Учредител на Фондацията е Таня Петкова Иванова

Наименование
Чл.2. Наименованието на Фондацията е „КАМЕН ЧАНЕВ“. Наименованието на Фондацията може да се изписва и на чужд език по следния начин: Kamen Chanev Foundation.

Определяне на дейността
Чл.3. Фондация „Камен Чанев“ осъществява дейност в частна полза.

Седалище и адрес на управление
Чл.4. Седалището и адресът на управление на Фондацията са: гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бл.2, вх. Б, ап. 17.

Срок
Чл.5. Фондацията не е ограничена със срок или друго прекратително условие.

II. ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ. ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ.

Основни цели
Чл.6. Учредяването на Фондацията има за цел:
1. Набиране, съхраняване и разпространение на информация, свързана с живота и творчеството на Камен Чанев;
2. Допринасяне за създаване на общество с критичен поглед към музиката и честност към изкуството;
3. Изследване и популяризиране на творческата дейност на Камен Чанев, в т.ч. на вокалната му техника.
4. Подпомагане развитието на оперното и симфонично изкуство;
5. Стимулиране и подпомагане на образователни инициативи, свързани с повишаване и усъвършенстване на оперната и музикалната култура на деца, младежи, граждани в неравностойно социално положение;
6. Подпомагане реализирането на различни творчески проекти в областта на музикалното и сценично изкуство, както и на проекти, свързани с всестранното развитие на млади артисти, които се напътстват да развиват таланта си, да се колаборират в творчески групи;
7. Оказване на подкрепа за иновативно представяне на оперното и симфонично изкуство;

Средства за постигане на целите
Чл.7. Целите на фондацията се постигат със следните средства:
1. Организиране на фестивали, семинари, обучения, форуми, конференции по теми, свързани с целите на Фондацията;
2. Организиране и провеждане на културни и образователни прояви;
3. Организиране на обществено-информационни и рекламни кампании, свързани с целите и дейността на Фондацията;
4. Организиране и присъждане на награда за „Честност към изкуството“;
5. Подготовка, издаване и разпространение на печатни издания и на информационни материали, свързани с популяризиране на живота и творчеството на Камен Чанев, както и с постижения в сферата на оперното изкуство;
6. Създаване и поддържане на архив на изпълненията на Камен Чанев;
7. Ежегодно провеждане на конкурс за млади артисти в памет на Камен Чанев;
8. Иницииране и подпомагане на набирането на средства за осъществяване на целите на Фондацията;
9. Осъществяване на трайни отношения със сродни организации, културни и образователни институти – както български, така и международни;
10. Споделяне и разпространение на полезни практики.

Допълнителна стопанска дейност
Чл. 8. (1) Фондацията може да извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с посочените в настоящия учредителен акт цели, като приходите от тази дейност се използват само за тяхното постигане.
(2) Предметът на допълнителната стопанска дейност по предходната алинея включва: организиране и администриране на конференции, семинари, обучения, лекции, културни събития и инициативи; подготовка, разпространение и продажба на печатни издания; изработване, разпространение и публикации на материали и електронни и печатни издания; рекламна и информационна дейност; продажба на стоки и услуги, свързани с целите на Фондацията.
(3) Фондацията извършва своята дейност, без да разпределя печалба.

III. ИМУЩЕСТВО НА ФОНДАЦИЯТА

Чл. 9. За постигане на своите цели, Фондацията използва имущество, придобито от:
/1/ Първоначално дарение в размер на 500 лева, направено от учредителя при създаването на Фондацията;
/2/ Дарения от български и чуждестранни физически и юридически лица, подкрепящи целите и дейността на Фондацията;
/3/ Завещания от български и чужди граждани в полза на Фондацията;
/4/ Приходи от допълнителна стопанска дейност, свързана с целите на Фондацията, формулирани в настоящия учредителен акт.

IV. ОРГАНИ И УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 10. Органи на управление на Фондацията са:
Учредител;
Управителен съвет;
Председател на Управителния съвет.

Чл. 11. Фондацията се представлява от Учредителя и от Председателя на Управителния съвет, заедно и поотделно.

Учредител
Чл. 12. Учредителят:
/1/ изменя и допълва Учредителния акт;
/2/ избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
/3/ избира и освобождава Председателя на Управителния съвет;
/4/ приема годишна програма за дейността на Фондацията;
/5/ приема бюджета на Фондацията;
/6/ взема решения за разпореждане с недвижимо имущество на Фондацията и за безвъзмездно разходване на имущество на Фондацията;
/7/ представлява Фондацията;
/8/ приема годишния отчет за дейността на Фондацията и одобрява годишния финансов отчет;
/9/ отменя решения на другите органи на Фондацията, които противоречат на
закона, учредителния акт или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Фондацията;
/10/ взема решение за участие в други организации, за откриване и закриване на клонове;
/11/ взема решение за преобразуване или прекратяване на Фондацията;
/12/ взема и други решения, предвидени в учредителния акт.

Чл. 13. Решенията на Учредителя са задължителни за другите органи на Фондацията.

Управителен съвет
Чл. 14. Управителният съвет се състои от 5 /пет/ члена, избрани от Учредителя за срок от 4 /четири/ години.
Чл. 15. (1) Управителният съвет се свиква на заседание най-малко веднъж на четири месеца от Председателя на Управителния съвет по негова инициатива или по искане на 1/3 (една трета) от членовете му по всяко време, по съответния определен в този Учредителен акт ред.
(2) Председателят е длъжен да свика заседание на управителния съвет при писмено искане на една трета от членовете му. Ако председателят не свика заседание на управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на управителния съвет.
(3) Управителният съвет се свиква с писмена покана, която трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото за провеждане на заседанието и по чия инициатива се свиква.
(4) Поканата се изпраща по електронна поща на членовете на Управителния съвет на Фондацията най-малко една седмица преди насрочения ден.

Чл. 16. Заседанието на Управителния съвет на Фондацията е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

Чл. 17. (1) Всеки член на Управителния съвет на Фондацията има право на един глас.
(2) Член на Управителния съвет на Фондацията няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:
1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

Чл. 18. (1) Решенията на Управителния съвет на Фондацията се вземат с мнозинство от присъстващите.
(2) Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано
заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на УС.

Чл. 19. Правомощия на Управителния съвет:
/1/ организира цялостната дейност на Фондацията, в съответствие с Учредителния акт, решенията на Учредителя и носи отговорност за това;
/2/ приема вътрешни актове и документи, свързани с дейността на Фондацията;
/3/ одобрява проекта за бюджет и годишна програма на Фондацията, преди внасянето им за одобрение от Учредителя;
/4/ одобрява годишния отчет за дейността на Фондацията и годишния финансов отчет, преди внасянето им за одобрение от Учредителя;
/5/ взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Учредителния акт не са в правомощията на друг орган;
/6/ може да прави предложения до Учредителя по въпроси от неговата компетентност;
/7/ дава насоки и указания на Председателя на Управителния съвет по въпроси, свързани с разходването на бюджета.

Чл. 20. Членовете на управителния съвет се освобождават по решение на Учредителя по негова преценка, както и в следните случаи:
/1/ По тяхна писмена молба;
/2/ При влязла в сила присъда за извършено умишлено престъпление от общ характер;
/З/ При трайна фактическа невъзможност да изпълняват задълженията си повече от 6 месеца;
/4/ Когато са преустановили участието в дейността на Управителния съвет, като не са участвали в работата на повече от 3 (три) последователни заседания, без уважителна причина за това;
/5/ Когато са причинили виновно имуществени вреди на Фондацията.

Председател на Управителния съвет
Чл. 21. Председателят на Управителния съвет:
/1/ свиква и ръководи заседанията на Управителния съвет и отговаря за работата му;
/2/ представлява Фондацията;
/3/ осъществява административното ръководство на дейността на Фондацията;
/4/ осъществява координация и съгласува дейността на Фондацията с държавни и местни органи, обществени организации, физически и юридически лица за осъществяване на целите и задачите на Фондацията.

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

Чл. 22. Фондацията се прекратява:
/1/ по решение на Учредителя на Фондацията;
/2/ по решение на съда в предвидените от закона случаи.
Чл. 23. (1) При прекратяване на Фондацията се извършва ликвидация.
(2) Ликвидацията се извършва от Учредителя на Фондацията или от назначено от него лице.
(3) При несъстоятелност се прилагат съответно разпоредбите на Търговския закон.

VI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. За всички неуредени в този Учредителен акт случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.
§ 2. Този Учредителен акт е изготвен на български език.
§ 3. Този Учредителен акт е приет от учредителя на 14.04.2021 г.

УЧРЕДИТЕЛ НА ФОНДАЦИЯТА
Таня Петкова Иванова

Контакти

Държавна опера-Стара Загора
6000 Стара Загора
бул. „Митрополит Методий Кусев“ № 30

Информационен Бюлетин